Vedtægter for Viborg Folkeuniversitetet

 • 1 Folkeuniversitetet i Viborg har karakter af en almindelig forening og har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 13, § 46.
 • 2 Viborg Folkeuniversitet har hjemsted i Viborg kommune.
 • 3 Viborg Folkeuniversitet ledes af en bestyrelse på 7 personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen.Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges skiftevis med 3 og 4 medlemmer hvert andet år, således at 4 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år. Medlemmerne vælges for en periode for 2 år. Genvalg kan finde sted.
  På hvert årsmøde kan vælges to suppleanter til bestyrelsen.
 • 4 Viborg Folkeuniversitet konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for folkeuniversitetets aktiviteter.Stk 2. Viborg Folkeuniversitet fastsætter selv sin forretningsorden, Viborg Folkeuniversitet tegnes af formanden og næstformanden i forening eller en af disse sammen medet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • 5 Bestyrelsen er over for komitéstyrelsen ansvarlig for folkeuniversitetets aktiviteter og program.
 • 6. Bestyrelsen er ansvarlig for folkeuniversitets regnskab.
 • 7. Bestyrelsen træffer hvert tredje år for en 3-årig periode første gang i 2021 beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.
 • 8 Beslutning om nedlæggelse af Viborg Folkeuniversitet kan kun på 2 efterfølgende møder træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen.Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af og afvikling af Viborg Folkeuniversitets eventuelle midler, som skal gå til formål, der styrker det folkeoplysende arbejde i Viborg kommune. Beslutning om anvendelse træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
 • 9 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens bestyrelse, men skal godkendes ved regionstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet, eller af Komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne.Stk. 2. Viborg Folkeuniversitet er ved skrivelse af 5. november 2014 fra Erhvervsstyrelsen godkendt som frivillig forening og har fået tildelt CVR nr. 36132248.

Stk. 3. Viborg Folkeuniversitet har ændret status fra frivillig forening til almindelig forening med mulighed arbejdsgiverfunktioner, herunder lønudbetaling til ansatte medarbejdere. Denne ændring af vedtægterne blev godkendt på et offentlig møde den 15. juni 2016 på Viborg Hovedbibliotek og efterfølgende godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Godkendt den 9. januar 2019 af bestyrelsen for Viborg Folkeuniversitet.

Niels Kiil
Marianne Bro Jørgensen
Peter Thomsen
Formand Næstformand
Bo Rønne
Bente Noe
Frede Peter Hansen
Birgitte Holmkær Kiil