Om Viborg Folkeuniversitet

I mere end hundrede år har talrige fremtrædende forskere besøgt Folkeuniversitetet i Viborg. Så vidt vides blev første arrangement afholdt i 1918.

Aktiviteten, formændene og bestyrelserne har varieret gennem årene, men en gylden tid begyndte i 1990, hvor amtskommunaldirektør Haakon Brandt overtog formandsposten, som han beholdt indtil 2018. Under hans ledelse voksede Viborg Folkeuniversitet til at blive landets næststørste uden for universitetsbyerne.
I 2018 overtog fhv. administrationschef Niels Kiil formandsposten.

Ideen med at lade videnskabsfolks forskningsresultater komme såkaldt almindelige mennesker til gode stammer fra England, og en professor fra Københavns Universitet tilbød det første danske arrangement i 1898. Ideen bredte sig inden længe til resten af Danmark, og det har nu i mange år fremgået af Folkeoplysningsloven, at der udbydes folkeuniversitetsvirksomhed, hvortil staten yder et tilskud.

Formål med Folkeuniversitetets virksomhed

Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Det skal ske gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Ovenstående fremgår af §46 i Folkeoplysningsloven.

Foredrag og temadage

Viborg Folkeuniversitet tilbyder forskellige former for aktiviteter.

De fleste arrangementer er foredrag, der afholdes på hverdage (oftest om aftenen). Varigheden er som regel på 2-3 timer.

Desuden afholdes i løbet af hvert semester to eller tre temadage, der som regel gennemføres på lørdage. Med enkelte undtagelser afvikles temadage kl. 10.00 – 15.00 incl. frokostpause.

Også studieture og andre aktivitetsformer tilbydes jævnligt.

Oplægsholderne er oftest forskere (professorer, lektorer og adjunkter) og kan desuden være personer, der på anden måde har erhvervet sig specialviden.

Hvor finder arrangementerne sted?

Viborg Folkeuniversitet benytter sig af forskellige lokaliteter til sæsonens arrangementer. Under hvert enkelt arrangement er stedet angivet, og der vises et kortudsnit af lokaliteten.

De fleste arrangementer gennemføres på Viborg Katedralskole (Kampmann-salen) eller i Regionshuset, men som nævnt kan andre steder forekomme.

Du er velkommen til at medbringe kaffe/te, vand m.m.

Bestyrelse og programudvalg

Viborg Folkeuniversitet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges på et offentligt indkaldt møde i foråret. Bestyrelsen nedsætter et programudvalg, som hvert halve år planlægger indholdet af det kommende halvårsprogram.

Se bestyrelsens medlemmer her og programudvalget her.